Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu (30.05.2019)

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Siódemka”, zwołuje na dzień 30 maja 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Zebranie odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 o godz. 16:30 w pierwszym lub o godz. 16:45 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Siódemka”
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Protokolanta Zebrania.
 3. Sprawdzenie ważności obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu w 2018 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Siódemka”.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusje nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie bilansu, sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za 2018 rok.
 10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Obecność członków Klubu obowiązkowa !