RODO

Drodzy Członkowie!

w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” pragnie przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Waszych danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia jest Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” z siedzibą przy ul. Warszawskiej 78 w Białymstoku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Białegostoku, KRS 0000297146 .
 2. Podanie danych w deklaracji członkowskiej ma charakter dobrowolny, przy czym, jest niezbędne do realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia
 3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe swoich członków wyłącznie w celu realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może przekazywać dane osobowe swoich członków:
  • organizatorom regat,
  • organizatorom zgrupowań,
  • następującym organizacjom i stowarzyszeniom: PSKO, PSKL, PZŻ,
  • Ministerstwu Sportu i Turystyki.

W przypadku takiego przekazania przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7) i 8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub w wobec przekazania ich innemu administratorowi.

 1. Dane osobowe członków Stowarzyszenia są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na podstawie deklaracji członkowskiej.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych. W tym celu posiada Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Może Pań/Pani zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (wniosek dostępny w siedzibie Administratora),
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Usunięcie danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte,
  • przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku zabezpieczonego hasłem,
  • ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych,
  • sprostowania/zmiany danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. Może Pan/Pani zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,
  • sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 1. W przypadku podejrzenia, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 

Zarząd UKŻ Siódemka